Algemene Voorwaarden

Algemene verhuur, verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van bordspellenbieb.nl, gevestigd in Utrecht en ingeschreven bij de KVK onder nummer 55458505. Versie geldig vanaf 1 december 2020

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

BordspellenBieb: de BordspellenBieb, gevestigd te Utrecht, kvk-nummer 55458505;

Bestelling: de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;

Klant: de (rechts)persoon en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst waaraan de goederen worden verkocht of verhuurd;

Overeenkomst: aanbod en aanvaarding tussen de BordspellenBieb en Klant;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Levertijd: periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd.

 

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst van de BordspellenBieb en overige rechtsbetrekkingen waarbij de BordspellenBieb goederen en/of diensten levert aan Klant en maken daar dan ook deel vanuit. Partijen kunnen bij overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de BordspellenBieb voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de BordspellenBieb zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 De toepasselijkheid van door Klant gehanteerde algemene voorwaarden , hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

2.5 Afwijkingen van, en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

2.6 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.

2.7 Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

 

Artikel 3 Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend.

3.2 De BordspellenBieb is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de BordspellenBieb gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de BordspellenBieb niet. Alle afbeeldingen en specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.3 De BordspellenBieb kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van verzending;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De manier waarop de Klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

3.4 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 4 Conformiteit en Garantie

4.1 De BordspellenBieb staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de BordspellenBieb er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

4.2 Een door de BordspellenBieb, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover de BordspellenBieb kan doen gelden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de BordspellenBieb schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in gelijke staat te verkeren als dat het geleverd is. De garantietermijn van de BordspellenBieb komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

4.3 De BordspellenBieb is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

 • De Klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de BordspellenBieb en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 5 Herroepingsrecht bij koop

5.1 De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De BordspellenBieb mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

5.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De BordspellenBieb mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

6.1 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

6.2 De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

6.3 De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de BordspellenBieb hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 7 Uitoefening van het herroepingsrecht bij koop door de Klant en kosten daarvan

7.1 Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de BordspellenBieb.

7.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de BordspellenBieb. Dit hoeft niet als de BordspellenBieb heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

7.3 De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de BordspellenBieb verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

7.5 De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de BordspellenBieb niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als de BordspellenBieb aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

Artikel 8 Offertes & overige aanbiedingen

8.1 Een offerte en/of enig ander aanbod van de BordspellenBieb is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

8.2 Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden de BordspellenBieb niet.

8.3 Tenzij in de offerte en/of enig ander aanbod een andere termijn is vermeld heeft een offerte een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen, waarna het aanbod vervalt.

8.4 Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 9 Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

9.1 De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Klant van een offerte of aanbod.

9.2 Door het plaatsen van een bestelling bij de BordspellenBieb geeft de Klant aan op de hoogte te zijn van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

9.3 Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de BordspellenBieb.

 

Artikel 10 Uitvoering van de Bestelling

10.1 Met het aanvaarden van de Bestelling rust op de BordspellenBieb een inspanningsverplichting met betrekking tot het uitvoeren van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De BordspellenBieb zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

10.2 De BordspellenBieb is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Verstrekken gegevens door Klant
10.3 Klant is gehouden om alle gegevens waarvan Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de BordspellenBieb schriftelijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, in de door de BordspellenBieb gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van de BordspellenBieb te stellen.

10.4 Wanneer Klant in gebreke blijft met de in het vijfde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft de BordspellenBieb het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant volledig aan de in het vijfde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. De BordspellenBieb heeft in dat geval tevens het recht om de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Klant volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

10.5 De in de offerte of enige andere aanbieding opgenomen, geschatte, termijn waarbinnen de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst worden verricht, wordt automatisch verlengd met de duur van de periode waarbinnen Klant in gebreke blijft met de nakoming van de krachtens de in het derde lid van dit artikel op hem rustende verplichtingen. De hiervoor bedoelde periode vangt aan op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst en duurt voort tot het moment dat de BordspellenBieb alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens van Klant heeft ontvangen.

10.6 Klant draagt het risico van iedere schade als gevolg van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig van Klant ontvangen gegevens.

 

Artikel 11 Annulering van de Overeenkomst

11.1 Gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst is niet mogelijk.

11.2 In afwijking van lid 1 is annulering in het geval van een vooruitboeking wel mogelijk tot 14 werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen datum van koop of huur, dit dient schriftelijk te worden gedaan.

11.3 Indien Klant de gegeven Bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert binnen een termijn korter dan het in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, is Klant gehouden om de BordspellenBieb in ieder geval 5 werkdagen door te betalen. Indien het de BordspellenBieb lukt om de gereserveerde werkuren gedurende de gehele of een gedeelte van de gereserveerde periode aan derden te verkopen, zal de BordspellenBieb Klant hierin tegemoet komen.

 

Artikel 12 Klachten/reclame en onderzoek

12.1 Klachten over geleverde goederen of verrichte diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk te worden voorgelegd aan de BordspellenBieb.

12.2 Klant kan jegens de BordspellenBieb geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, wanneer Klant verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door de BordspellenBieb geleverde goederen of door de BordspellenBieb verrichte werkzaamheden uiterlijk 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.

12.3 Klant dient de BordspellenBieb naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel in de gelegenheid te stellen geleverde goederen te controleren en/of te herstellen. Klant verleent hierbij volledige medewerking. Indien Klant deze medewerking niet biedt, vervalt iedere aanspraak van Klant op enige (schade-) vergoeding, herstel of vervanging.

12.4 Een klacht zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel ontslaat Klant niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

12.5 Indien Klant niet binnen 2 (twee) maanden na dagtekening van de factuur zijn klacht over de factuur en/of onjuistheden in de factuur schriftelijk bij de BordspellenBieb kenbaar maakt, kan Klant jegens de BordspellenBieb geen beroep meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient Klant de factuur volledig aan de BordspellenBieb te voldoen.

12.6 Indien de klacht door de BordspellenBieb of een geschilbeslechter (rechter, arbiter etc.) gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren. Een en ander ter keuze van de BordspellenBieb, zonder dat Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan de BordspellenBieb niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop de BordspellenBieb geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, storingen van internet, datanetwerk of andere telecommunicatiefaciliteiten, gebrekkigheid van zaken of verlate aanlevering of ongeschiktheid van systemen of andere programmatuur, apparatuur of materialen waarvan Klant het gebruik aan de BordspellenBieb heeft voorgeschreven, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van de BordspellenBieb verhinderen of beperken, ziekte, stakingen, werkonderbrekingen, molest, brand, het verloren gaan van te verwerken materialen of onvoorziene grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toeleveranciers of andere derden waarvan de BordspellenBieb afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.

13.2 Indien de BordspellenBieb als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt de BordspellenBieb zich het recht voor de Levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.

13.3 Indien nakoming van de Overeenkomst door de BordspellenBieb als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 14 Prijzen en tarieven

14.1 De door Klant te betalen prijs zal worden vermeld op de website www.bordspellenbieb.nl de BordspellenBieb behoudt zich het recht voor de tarieven en de hoogte van overige kosten te wijzigen.

14.2 Alle door de BordspellenBieb opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen, uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW en eventueel overige wettelijke heffingen en toeslagen.

14.3 De BordspellenBieb is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat de BordspellenBieb de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volledig heeft kunnen voldoen, aan Klant door te berekenen. Daaronder wordt tevens begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. Klant is gerechtigd binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.

 

Artikel 15 Betaling

Facturatie en opeisbaarheid
15.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de bestelling. Betaling dient te geschieden op de door de BordspellenBieb in de factuur aangegeven wijze, in de op de factuur aangegeven valuta en op het door de BordspellenBieb opgegeven rekeningnummer.

15.2 De termijn van 14 (veertien) dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Klant derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar.

15.3 De vordering tot volledige betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar indien:

 • Aan Klant faillissement is verleend, een verzoek daartoe is ingediend, door Klant
  surseance van betaling is aangevraagd of Klant op enige andere wijze de beschikking over zijn vermogen verliest; of
 • Indien beslag op goederen of vorderingen van Klant wordt of dreigt te worden gelegd; of
 • Indien Klant als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd.

Wettelijke rente
15.4 Wanneer een betaling opeisbaar is geworden, is Klant vanaf dat moment wettelijke rente aan de BordspellenBieb verschuldigd.

Buitengerechtelijke kosten
15.5 Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, is Klant gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke procedure. Indien en voor zover Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf worden daarbij de toepasselijke wettelijke regelingen gevolgd. Handelt Klant in de uitoefening van beroep of bedrijf dan zal Klant de werkelijk gemaakte kosten aan de BordspellenBieb vergoeden. Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

Vooruitbetaling & zekerheidstelling
15.6 De BordspellenBieb behoudt zich te allen tijde het recht voor om van Klant te verlangen dat deze ofwel zekerheid stelt voor de betaling van hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, dan wel overgaat tot (gedeeltelijke) vooruitbetaling. Indien Klant nalaat aan een dergelijk verzoek van de BordspellenBieb te voldoen, is de BordspellenBieb gerechtigd naar zijn keuze en voor zover redelijk de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat zijn verzoek is ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud bij koop

16.1 Alle geleverde goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud houdt een opschortende voorwaarde in. Door het eigendomsvoorbehoud blijven alle geleverde goederen eigendom van de BordspellenBieb totdat Klant volledig aan al zijn verplichtingen jegens de BordspellenBieb heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud omvat tevens nieuwe goederen die uit de door de BordspellenBieb geleverde goederen worden gemaakt. Onder de betalingsverplichtingen van Klant worden eveneens begrepen alle vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder onder meer begrepen: vorderingen tot schadevergoeding met inbegrip van schade voortvloeiend uit eventueel wederverkoopverlies, vorderingen ter vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke rente, boetes en dwangsommen.

16.2 Wanneer de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in het eerste lid niet is ingetreden en derhalve op de geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud rust, heeft Klant conform artikel 3:83 lid 2 BW niet de bevoegdheid om de BordspellenBieb onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over deze goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven.

16.3 Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is de BordspellenBieb gerechtigd de geleverde goederen terug te halen. Klant stelt de BordspellenBieb daarbij in staat de plaats te betreden waar de goederen zich bevinden en verleent hierbij alle benodigde medewerking, waaronder tevens wordt begrepen het om niet gebruik maken van aanwezige hulpmiddelen zoals energie, hijs- en transportwerktuigen, steigers etcetera, opdat de BordspellenBieb het bezit van de goederen verkrijgt of kan verkrijgen.

16.4 Wanneer de BordspellenBieb zich op zijn eigendomsvoorbehoud heeft beroepen, is Klant gehouden alle kosten te vergoeden die de BordspellenBieb redelijkerwijs moet maken om de geleverde goederen terug te halen. Klant vergoedt deze kosten binnen vijf dagen nadat de BordspellenBieb hier schriftelijk en aan de hand van een factuur om heeft verzocht. Indien en voor zover Klant als gevolg van de ontbinding door het beroep op het eigendomsvoorbehoud door de BordspellenBieb aanspraak kan maken op ongedaanmaking van het deel dat door hem reeds is voldaan, is de BordspellenBieb gerechtigd de in dit lid bedoelde kosten met de prestatie van Klant (deels) te verrekenen.

 

Artikel 17 Nadere bepalingen omtrent huur

17.1 Klant heeft een mededelingsplicht wanneer er enige ongeregeldheden plaatsvinden in verband met de uitvoer van de Overeenkomst. Eventuele gebreken aan het gehuurde, het teniet of verloren gaan van enig deel van het gehuurde dient onverwijld schriftelijk aan de BordspellenBieb te worden medegedeeld.

17.2 Klant verplicht zich tot gebruik van het gehuurde zoals dit bedoeld is. Enig ander gebruik komt voor rekening van klant.

17.3 Het is klant niet toegestaan het gehuurde uit te lenen aan derden.

17.4 Het is klant niet toegestaan het gehuurde over de grens te vervoeren.

 

Artikel 18 Intellectuele eigendom

18.1 De BordspellenBieb behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, merkenrechten en industriële rechten, op zijn offertes, ontwerpen, afbeeldingen, adviezen, productie- en leveringsmethodes, samplemateriaal, berekeningen enzovoort, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door de BordspellenBieb of bij wet toegestaan, mogen geen gegevens of gegevens die voortvloeien uit voornoemde rechten op enigerlei wijze worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd/gekopieerd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

18.2 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van de BordspellenBieb of van zijn leveranciers van goederen en/of uit materiaal van de goederen te verwijderen of te wijzigen.

18.3 Indien Klant handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel is Klant aan de BordspellenBieb zonder nadere ingebrekestelling een boete verschuldigd van EUR 5.000,- (vijfduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van de BordspellenBieb op schadevergoeding op grond van de wet.

18.4 Onverminderd de aansprakelijkheid jegens de BordspellenBieb wegens schade ontstaan door enig handelen of nalaten in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel, is Klant verplicht van diegene van wie, al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook, gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de uit hoofde van de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen, ten aanzien van de rechten en plichten als bepaald in artikel het eerste en tweede lid van dit artikel te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Aansprakelijkheid
19.1 De BordspellenBieb is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door geleverde goederen, verstrekte adviezen, verstrekte ontwerpen en overige door de BordspellenBieb verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen en/of diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de BordspellenBieb.

19.2 Naast het bepaalde in het eerste lid is de BordspellenBieb niet aansprakelijk voor schade bij Klant of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van de geleverde goederen en/of diensten, door verstrekte adviezen en/of ontwerpen en beschadiging of verlies van geleverde goederen die met door Klant gebruikte goederen worden bewerkt of behandeld, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de BordspellenBieb.

19.3 De BordspellenBieb aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij Klant en/of een derde die het gevolg is van het gebruik, de verwerking, beschadiging of verlies van goederen en/of diensten die door hem zijn geleverd dan wel adviezen en/of ontwerpen die zijn verstrekt en waarvoor hij geen tegenprestatie ontvangt.

19.4 De BordspellenBieb aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat doordat de geleverde goederen en/of diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. Klant dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de goederen en/of diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.

19.5 Uitsluitend voor zover de BordspellenBieb toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan de BordspellenBieb worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.

19.6 De aansprakelijkheid van de BordspellenBieb is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door Klant uit hoofde van de Overeenkomst aan de BordspellenBieb is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van de BordspellenBieb beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door de BordspellenBieb afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van de BordspellenBieb reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.

Vrijwaringen
19.7 Klant vrijwaart de BordspellenBieb tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens de BordspellenBieb geleverde goederen en/of diensten.

19.8 Klant vrijwaart de BordspellenBieb tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door de BordspellenBieb. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die de BordspellenBieb in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

19.9 Klant vrijwaart de BordspellenBieb voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens Klant aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.

 

Artikel 20 Persoonsgegevens

20.1 Hoe de BordspellenBieb omgaat met privacy en gegevensuitwisseling is vastgelegd in zijn privacyverklaring.

 

Artikel 21 Geheimhouding

21.1 Klant en de BordspellenBieb verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding heeft geen betrekking op informatie die algemeen bekend is en geen betrekking op vertrouwelijke informatie die, anders dan door niet-naleving van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden, openbaar is geworden.

21.2 Indien de BordspellenBieb op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en de BordspellenBieb zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is de BordspellenBieb niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Bestelling op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21.3 Klant en de BordspellenBieb zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

21.4 Optie: Indien Klant handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en derde lid van dit artikel, is Klant aan de BordspellenBieb – zonder nadere ingebrekestelling – een boete verschuldigd van EUR 5.000,- (vijfduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van de BordspellenBieb op schadevergoeding op grond van de wet.

 

Artikel 22 Eenzijdig wijzigingsbeding

22.1 De BordspellenBieb is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In een voorkomend geval zal de BordspellenBieb Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. De BordspellenBieb overhandigt of stuurt de nieuwe versie van de algemene voorwaarden aan Klant.

22.2 Tussen de kennisgeving aan Klant en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 30 (dertig) dagen zitten. Tenzij door de BordspellenBieb een andere termijn wordt aangegeven, treden de wijzigingen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving in werking.

22.3 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en de wijziging van de algemene voorwaarden heeft tot gevolg dat aan Klant een prestatie wordt geleverd die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen prestatie, heeft deze Klant conform artikel 6:237 sub c BW de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

 

Artikel 23 Verjaring/verval

23.1 Alle rechtsvorderingen jegens de BordspellenBieb, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

 

Artikel 24 Geschillen en toepasselijk recht

24.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

24.2 Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht.

 

Artikel 25 Contact

25.1 De BordspellenBieb is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55458505 en kantoorhoudende aan de Oudegeinlaan 46, 3525 XL te Utrecht. Voor vragen over de spellen, of deze Algemene Voorwaarden kun je contact opnemen met de BordspellenBieb via info@bordspellenbieb.nl.

BordspellenBieb
Tel: 085 004 19 19
Mail: info@bordspellenbieb.nl
Adres: Oudegeinlaan 46
3525 XL Utrecht
Nederland

KVK: 55458505
BTW NL: NL00112020B47
IBAN: NL69 KNAB 0504 193 03

Reserveren Dit spel is erg populair! Maar niet getreurd, vul je emailadres hier in om het spel kosteloos te reserveren en sluit aan in de wachtrij! De gemiddelde wachttijd is maar 2 tot 3 weken. Je ontvangt een bericht als het spel voor je klaar ligt en krijgt dan één dag om deze te bestellen. Als je dat niet doet vervalt je reservering en gaat het spel naar de volgende in de wachtrij. Wees er dus op tijd bij!