Gebruiks­voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van bordspellenbieb.nl, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de KVK onder nummer 55458505. Versie geldig vanaf 1 december 2020

 

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

BordspellenBieb: De eigenaar van de producten. Waaronder valt alle gezelschapsspellen als: bordspellen, kaartspellen, puzzels, dobbelspellen, overige fysieke spellen.

Spel(len): De producten die bij de BordspellenBieb gehuurd en gekocht kunnen worden. Waaronder valt alle gezelschapsspellen als: bordspellen, kaartspellen, puzzels, dobbelspellen, overige fysieke spellen.

Gebruiker: de klant van de BordspellenBieb met een webaccount dat toegang geeft tot de website en de spellen huurt van de BordspellenBieb via bordspellenbieb.nl.

Account: Een account is een gedeelte van een server dat voorbehouden is voor een bepaalde gebruiker. Enkel de systeembeheerder en de gebruiker in kwestie hebben toegang tot de account. Een account bevat de gegevens van de gebruiker.

Huurperiode: De periode waarin de gebruiker het spel tot beschikking heeft.

Ongeoorloofd: (i) in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens of de Telecommunicatiewet, (b) in strijd met de openbare orde of goede zeden, (c) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van de BordspellenBieb, haar licentiegevers en/of derden, of (d) anderszins onrechtmatig of schadelijk jegens de BordspellenBieb, andere Gebruikers of derden.

Waar in deze gebruiksvoorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de BordspellenBieb en op alle overeenkomsten tussen de BordspellenBieb en de Gebruiker met betrekking tot het huren en kopen van spellen via bordspellenbieb.nl.

2.2 Een Gebruiker kan alleen spellen huren zolang deze een webaccount heeft bij de BordspellenBieb.

2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen de BordspellenBieb en de Gebruiker zijn overeengekomen.

2.4 De BordspellenBieb kan deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden voorafgaand aan de inwerkingtreding bekend gemaakt op de website bordspellenbieb.nl van de BordspellenBieb.

2.5 Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht. De BordspellenBieb en de Gebruiker zullen in geval van nietigheid van een bepaling gebonden zijn door een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft en die niet nietig is.

 

Artikel 3 Registratie webaccount

3.1 Voordat de Gebruiker spellen kan huren, dient deze een account aan te maken op de website https://www.bordspellenbieb.nl. De Gebruiker dient de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

3.2 De BordspellenBieb heeft het recht om een aanvraag voor een account te weigeren. De BordspellenBieb zal de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke weigering.

3.3 De gebruiker is verantwoordelijk om wijzigingen door te geven en de accountgegevens up to date te houden.

3.4 De Gebruiker dient zorgvuldig met zijn inloggegevens om te gaan en deze geheim te houden. De Gebruiker dient verlies of (het vermoeden van) misbruik van zijn inloggegevens direct aan de BordspellenBieb te melden. Tot het tijdstip van deze melding is de Gebruiker verantwoordelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het misbruik van zijn inloggegevens.

3.5 De gebruiker kan op elk moment zijn aangemaakte account opzeggen, nadat is voldaan aan de afhandeling van de gehuurde/gekochte producten.

 

Artikel 4 Gebruik van Spellen

4.1 Voor alle in artikel 1 genoemde gebruikers geldt dat na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, het betreffende spel opnieuw kan worden gehuurd, tot maximaal vier weken.

4.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op de spellen berusten bij de BordspellenBieb of haar licentiegever(s). De Gebruiker krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de gehuurde spellen. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mogen de spellen alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk gebruik en niet voor commercieel, zakelijk of beroepsmatig gebruik.

4.3 De Gebruiker mag de spellen niet kopiëren, veranderen, verhuren, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van het in artikel 4.6 verhuurde gebruiksrecht te buiten gaan.

4.4 De Gebruiker mag de spellen alleen gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en mag de spellen niet op Ongeoorloofde wijze gebruiken. De Gebruiker zal alle tot hem of haar gerichte aanwijzingen, instructies en gebruiksbeperkingen van de BordspellenBieb in acht nemen.

4.5 De BordspellenBieb of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Zo kan bijvoorbeeld een watermerk worden toegevoegd. De Gebruiker mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

4.6 Indien de Gebruiker in strijd handelt met dit artikel 4, mag de BordspellenBieb, onverminderd enig ander recht van de BordspellenBieb op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de spellen van de Gebruiker invorderen en de toegang tot de webwinkel per direct beëindigen, onverminderd het recht van de BordspellenBieb om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Gebruiker te verhalen.

4.7 De BordspellenBieb behoudt zich het recht voor het aantal en de samenstelling van het spellen aanbod te wijzigen.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 De BordspellenBieb en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van de spellen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de BordspellenBieb of haar bedrijfsleiding.

 

Artikel 6 Huren van spellen

6.1 Spellen worden alleen verhuurd als sprake is van een geldige account en voor zover de spellen voor uitlening in aanmerking komen. Men dient zorgvuldig om te gaan met het gehuurde Materiaal. Het door verhuren of anderszins in gebruik geven van gehuurde spellen aan derden is niet toegestaan.

6.2 Gehuurde spellen dienen op tijd te worden teruggebracht. De huurperiode van spellen is afhankelijk van de vooraf overeengekomen huurperiode.

6.3 De huurperiode van het gehuurde Materiaal kan maximaal tot 4 weken worden verlengd, tenzij het gehuurde Materiaal gereserveerd is voor een ander.

6.4 Als de gehuurde spellen niet op de afgesproken datum worden teruggebracht wordt er telaatgeld in rekening gebracht bij de gebruiker.

6.5 Indien het gehuurde Materiaal na 2 herinneringen niet wordt teruggestuurd, dan worden de vervangingskosten van het gehuurde Materiaal bij de gebruiker in rekening gebracht. Ingeval van verlies of beschadiging van het gehuurde Materiaal worden de vervangingskosten van het gehuurde Materiaal bij de gebruiker in rekening gebracht. Indien het verloren Materiaal alsnog wordt teruggestuurd, dan vindt er geen restitutie plaats van reeds betaalde vervangingskosten.

6.6 De BordspellenBieb is niet aansprakelijk voor beschadiging van zaken van de gebruiker als gevolg van het huren van spellen door de gebruiker.

 

Artikel 7 Huurperiode

7.1 De huurperiode voor alle spellen zijn vastgelegd op de website. Spellen kunnen altijd worden ingeleverd binnen de huurperiode.

7.2 Valt de inleverdatum op een algemene feestdag of op een zondag, dan wordt de inlevertermijn automatisch verlengd tot de eerstvolgende werkdag en dient dan te worden ingeleverd.

7.3 Verlenging van de huurperiode is mogelijk via de herinneringsmail die wordt gestuurd vlak voor het einde van de huurperiode. Mits het gehuurde niet gereserveerd is. Het verlengen van de huurperiode van spellen is maximaal tot 4 weken mogelijk.

 

Artikel 8 Overschrijding van de huurperiode

8.1 Als spellen niet binnen de geldende huurperiode worden ingeleverd, wordt de huurperiode verlengd met een week. De rekening hiervan wordt per mail gestuurd.

Als het spel na de maximale huurperiode van 4 weken niet wordt teruggestuurd gaat op de eerste dag na het verstrijken van de maximale huurperiode het te laat-geld in. Dat geldt per spel per dag. De te laat-gelden zijn opgenomen op de website.

8.2 Iedere volgende dag na de ingangsdatum van het te laat-geld wordt het bedrag verhoogd tot een uiteindelijk maximum per spel. De hoogte van dit maximum staat op de website.

8.3 De opgelegde te laat-gelden zijn onafhankelijk van het al dan niet ontvangen hebben dan wel verstuurd zijn van herinneringen.

8.4 Na het verstrijken van de huurperiode wordt er een herinnering verstuurd dat er nog spellen teruggebracht moeten worden.

8.5 De te laat-gelden blijven ook na het versturen van herinneringen oplopen.

8.6 Roept een herinnering vragen op, dan wordt men verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen via info@bordspellenbieb.nl of te bellen naar 085 0041919.

8.7 Indien de gebruiker na de eerste herinnering de spellen niet heeft ingeleverd, ontvangt deze een tweede, tevens laatste herinnering om alsnog de betreffende spellen onder betaling van de verschuldigde te laat-gelden in te leveren.

8.8 Indien de gebruiker na de tweede herinnering nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, ontvangt de gebruiker een nota met de vervangingswaarde van de spellen, het maximale boetebedrag en administratiekosten. De vervangingswaarde wordt bepaald door de aanschafprijs van het spel. Levert de gebruiker alsnog de spellen in, dan is alleen het te laat-geld met de administratiekosten verschuldigd.

8.9 Als eenmaal de vervangingswaarde betaald is, kan het materiaal niet meer ingeleverd worden. Vervangingskosten worden niet terugbetaald.

8.10 Reageert de gebruiker na ontvangst van de nota met vervangingswaarde niet binnen 2 weken, dan wordt er een herinneringsnota gestuurd. Wordt er op deze nota niet binnen 2 weken gereageerd, dan wordt de gebruiker geacht in gebreke te zijn en wordt, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling vereist is, de vordering in handen van een incassobureau gegeven. Dit brengt voor de gebruiker extra kosten met zich mee.

 

Artikel 9 Incassoprocedure

9.1 Indien de gebruiker twee weken na ontvangst van de herinneringsnota nog geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, geeft de BordspellenBieb de vordering in handen van een incassobureau. Hierna verloopt de communicatie over de vergoeding alleen nog met het incassobureau. De spellen kunnen niet meer worden ingeleverd.

9.2 De gebruiker kan thuis worden bezocht door een incassomedewerker. Een dergelijk bezoek is de laatste mogelijkheid om de vervangingswaarde, het verschuldigde te laat-geld en de administratiekosten te betalen zonder juridische procedure. Kosten van deze vordering komen, naast de vervangingskosten, het te laat-geld en de administratiekosten, voor rekening van de gebruiker.

9.3 Wanneer geen incassobezoek heeft kunnen plaatsvinden, of het bezoek heeft geen resultaat opgeleverd, kan een juridische procedure in werking worden gesteld. Met deze procedure beoogt de BordspellenBieb het innen van de vordering in geld ter compensatie van zowel de uit gehuurde spellen als het verschuldigde te laat-geld en overige kosten.

9.4 In alle gevallen waarbij een gebruiker geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft bij het inleveren van spellen en/of het betalen van de verschuldigde te laat-gelden, administratie- en incassokosten, volgt royement als lid van de BordspellenBieb. Dit royement wordt opgeheven wanneer alsnog volledige betaling plaats vindt.

 

Artikel 10 Schade aan Spellen

10.1 De BordspellenBieb zorgt ervoor, dat haar spellen in goede staat zijn.

10.2 De gebruiker moet zich er op de dag van ontvangst van de spellen zelf overtuigen dat het gehuurde compleet is (inclusief eventuele bijlagen). En verplicht zichzelf dit te melden via info@bordspellenbieb.nl. Kosten voor achteraf geconstateerde beschadigingen en gebreken worden niet aan de gebruiker in rekening gebracht. Geadviseerd wordt om in geval van twijfel een aantekening over de staat van het spel op het moment van de huur te melden.

10.3 De gebruiker is verantwoordelijk voor de gehuurde spellen en moet deze met zorg behandelen.

10.4 In geval van schade, verontreiniging, geheel of gedeeltelijk verlies of ontvreemding is de gebruiker verplicht tot het vergoeden van de daardoor ontstane kosten. Deze verplichting van de gebruiker tegenover de BordspellenBieb bestaat te allen tijde, ongeacht de vraag of er sprake is van verwijtbaar handelen, onachtzaamheid, overmacht of schuld van derden. Ongeacht de staat en leeftijd van het materiaal brengt de BordspellenBieb de verkoopprijs in rekening. De reden hiervoor is, dat de BordspellenBieb naast de aanschaf ook het verhuurklaar maken van het vervangend materiaal voor haar rekening moet nemen en daarnaast zeldzaam materiaal niet kan vervangen omdat een nieuw exemplaar niet meer verkrijgbaar is.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Een rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan.

 

Artikel 12 Geldigheid van het reglement

12.1 Alleen de nieuwste versie van (delen van) het reglement is van toepassing; de directie behoudt zich het recht op tussentijdse wijzigingen voor. Alle voorgaande versies zijn hiermee vervallen.

12.2 Variabele gegevens zoals prijs, aantallen mee te nemen spellen, etc. worden jaarlijks geactualiseerd en kenbaar gemaakt op de website.

12.3 Registratie en gebruik van persoonsgegevens (gebruikersadministratie, klachtenprocedures, enquêtes) vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

12.4 Ingrijpende wijzigingen in het reglement worden door mededelingen op de website van de BordspellenBieb onder de aandacht gebracht.

12.5 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de directie van de BordspellenBieb.

12.6 In uiterste gevallen wordt een juridische procedure aangespannen.

 

Artikel 13 Bescherming persoonsgegevens

13.1 In het kader van de uitvoering van de dienstverlening verwerkt de BordspellenBieb persoonsgegevens van de Gebruiker. De BordspellenBieb heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacy policy.

 

Artikel 14 Inschrijven

14.1 Een ieder kan zich als gebruiker inschrijven bij de BordspellenBieb.

14.2 Voor inschrijving is een geldig legitimatiebewijs verplicht, zoals een Nederlands paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, verblijfsdocument, of vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort.

14.3 Door inschrijving verklaart de gebruiker zich akkoord met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15 Klachten

15.1 Bij eventuele klachten wordt de gebruiker verzocht zich te wenden tot de medewerker van de BordspellenBieb. Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch als via de mail.

15.2 Afhandeling van klachten vindt plaats volgens de klachtenprocedure van de BordspellenBieb.

 

Artikel 16 Contact

16.1 De BordspellenBieb is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55458505 en kantoorhoudende aan het Ivoordreef 135, 3564 AM te Utrecht. Voor vragen over de spellen, of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen met de BordspellenBieb via info@bordspellenbieb.nl.

BordspellenBieb
Tel: 085 004 19 19
Mail: info@bordspellenbieb.nl
Adres: Oudegeinlaan 46
3525XL Utrecht
Nederland

KVK: 55458505
BTW NL: NL00112020B47
IBAN: NL69 KNAB 0504 193 03

Reserveren Dit spel is erg populair! Maar niet getreurd, vul je emailadres hier in om het spel kosteloos te reserveren en sluit aan in de wachtrij! De gemiddelde wachttijd is maar 2 tot 3 weken. Je ontvangt een bericht als het spel voor je klaar ligt en krijgt dan één dag om deze te bestellen. Als je dat niet doet vervalt je reservering en gaat het spel naar de volgende in de wachtrij. Wees er dus op tijd bij!